Strona głowna  /  Zmisiowana Gr.VI
Zmisiowana Gr.VI

Grupa VI  w roku szkolny 2018/2019 bierze udział w następujących projektach:

  • Międzynarodowy projekt edukacyjny " Mały Miś w świecie wiekiej literatury";
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjnym Kreatywny Przedszkolak.

 

DRODZY RODZICE Z GR. VI


Droga mamo, drogi tato!


Zajrzyj do nas, do przedszkola,


posiedź z nami choć chwileczkę


I opowiedz, lub poczytaj,


jaką tylko chcesz bajeczkę.


My dzieciaki, przedszkolaki


oraz Miś nasz ukochany,


Na czytanie na dywanie


Właśnie Ciebie zapraszamy !
 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYNY " MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY:

Organizatorzy projektu:

1. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa Mac S.A ( właściciel Marek Mac Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.

2. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
2. Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

  III. ADRESACI ORAZ UCZESTNICY POŚREDNI PROJEKTU
1. Uczestnikami Projektu są czynni zawodowo nauczyciele żłobków, przedszkoli oraz oddziałów „O” przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkolnych świetlic, bibliotek szkolnych i publicznych, którzy zgłosili udział swojej placówki w Projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Jedna Placówka może zostać zgłoszona tylko raz.
3. Do działań związanych z projektem tj. głośne czytanie dzieciom, organizacja ewentów edukacyjnych, warsztatów itp. Uczestnicy mogą zapraszać przedstawicieli środowiska lokalnego.
4. Przewiduje się włączenie do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A., właściciela marki - wydawnictwo MAC Edukacja, na zasadach określonych w osobnym załączniku do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej.
IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU
1. Projekt organizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 w modułach zaproponowanych przez autora projektu określonych w pkt VI Regulaminu.
2. Uczestnicy, według swojego uznania, realizują projekt w całości lub wybierają interesujące ich moduły.
3. W przypadku zmian czasu trwania projektu Organizator poinformuje Uczestników na stronie www.mac.pl/malymis i fan page’u Misiowa Mama w serwisie społecznościowym Facebook.
V. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
1. Przystąpienie do projektu jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnicy przystępują do projektu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.mac.pl/malymis
3. Brak zaakceptowania Regulaminu i udzielenia stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu uniemożliwiają przystąpienie do niego, jego realizację oraz korzystanie z materiałów pomocniczych.
4. Rekomendowaną praktyką dla Uczestników projektu jest zebranie zgód od Rodziców dzieci na udział w projekcie i przekazanie ich do placówki. Placówka nie musi dostarczać zgód Organizatorowi projektu.

5. W przypadku podejrzenia, że Uczestnik projektu zamieścił nieprawdziwe dane osobowe lub działa na niekorzyść Organizatora projektu – Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z projektu.
VI. REALIZACJA PROJEKTU
1. Projekt realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:
a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
b) Mały Miś uczy samodzielności
c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku
d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
f) Kuferek Kreatywności Małego Misia
g) Misiowe aktywności sportowe
2. Wszystkie projekty opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.
3. Założenia głównego projektu:
1. 6 zadań wyznaczonych do zrealizowania przez Małego Misia:
• Zadania w plikach zamkniętych na MAC Akademii (+ materiały niezbędne do realizacji projektu)
• Odblokowane tylko dla uczestników projektu
• Odblokowane w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem
2. Kronika projektów – do pobrania ze strony www – do zapisywania i dokumentowania historii realizowanych projektów
3. Start projektu: 03.09.2018 r.
4. Zakończenie projektu: 21.06.2019 r.
5. Dyplomy: dla dzieci na każdym etapie projektu (do pobrania z poziomu konta nauczyciela na www.mac.pl)

6. Certyfikat Małego Misia: Dla placówki i nauczyciela na zakończenie projektu** (wysyłka centralna)
** warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie wszystkich projektów Małego Misia
4. Najważniejsze założenia poszczególnych projektów:
a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki, czyli tzw. wersja przedszkolna [1]
Opis:
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/ grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem.
1. Czytamy w przedszkolu:
• Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/ grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem.
• Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
2. Czytamy w domu:
• Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu)
• Kolejność wędrówki misia określa nauczyciel (losowa lub według dziennika).
• Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umila czas oczekiwania na jego powrót. Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy (do pobrania z konta nauczyciela w serwisie www.mac.pl)
• Przewiduje się włączenie do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A., właściciela marki - wydawnictwo MAC Edukacja, na zasadach określonych w osobnym załączniku do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej
• Czas trwania: wrzesień 2018 – czerwiec 2019 (odblokowanie zadania – 10. 09. 2018)

• Dołączamy w momencie dowolnie wybranym przez nauczyciela, średni czas
wędrówki misia w grupie 25 osobowej to 3 miesiące.
• Pomoce w wersji elektronicznej: zamieszczone do pobrania w module po
odblokowaniu.
b) Mały Miś uczy samodzielności [2]
Opis:
• Cykl zabaw i zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych wdrażających dzieci do
samodzielności, dzieci wspólnie z Małym Misiem uczą się czym jest samodzielność
oraz w jaki sposób zdobyć tę ważną umiejętność
• Miś przedstawi dzieciom swoją koleżankę Adę, która pierwszy raz przychodzi do
przedszkola. Razem z Adą dzieci stworzą Kodeks przedszkolaka (burza mózgów),
dowiedzą się czym jest dyżur w przedszkolu, zaprojektują Księgę aktywności,
zaprojektują kąciki zainteresowań i obrazkowe zasady z ich korzystania, a w końcu
same przeprowadzą zajęcia dla Ady (metoda peer-learning, jako podsumowanie
projektu)
• Nauczyciele otrzymają pakiet zabaw, które mogą zostać wplecione w tok zajęć
przeprowadzanych w pierwszych tygodniach przedszkola. Dla nauczycieli
realizujących cykl: „Olek i Ada” wydawnictwa „MAC”– odnośniki do planu
miesięcznego.
• Czas trwania: wrzesień 2018 (odblokowanie zadania – 10. 09. 2018)
• Efekt finalny: Kodeks przedszkolaka
• Pomoce w wersji elektronicznej: zamieszczone do pobrania w module po
odblokowaniu.
c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku! [3]
Opis:
• Zorganizowanie w przedszkolach biesiady patriotycznej, do której dzieci wraz
z nauczycielami oraz rodzicami przygotowują się stopniowo, przy wykorzystywaniu
metody storyline.
• Dzieci otrzymują od Małego Misia list, który zawiera opis zadania tj. przygotowanie
przedstawienia na 100-lecie Niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!
• Produktem finalnym jest biesiada przeprowadzona w dniu 9.11.2018
w poczuciu wspólnoty ze zmisiowanymi przedszkolami w całej Polsce

Z projektem związane są konkursy: plastyczny dla dzieci oraz literacki dla
nauczycieli, pod hasłem - Polska wierszem malowana.
• Pomoce w wersji elektronicznej: zamieszczone do pobrania w module po
odblokowaniu.
• Czas trwania: październik - listopad 2018 (odblokowanie zadania – 01. 10. 2018)
• Efekt finalny: Przedstawienie teatralne/uroczystość przedszkolna
d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem [4]
Opis:
• Cykl warsztatów kulinarnych. Dzieciom stwarza się warunki do samodzielnego
przygotowywania posiłków. W poszukiwaniu smaków odwiedzają przedszkolną
kuchnię (w przypadku, gdy w przedszkolu prowadzony jest catering - pobliską
restaurację lub inne “kuchenne miejsce”). Wspólnie z nauczycielem poszukują
potraw opisanych w literaturze np. ciasteczka Alicji z Krainy Czarów, piernikowa
chatka Baby Jagi z bajki „Jaś i Małgosia”. Zostają zapoznane z historią powstania
książki kucharskiej. Poznają zasady pisania przepisów i razem próbują stworzyć
przepis na “zmisiowaną kanapkę”.
• Czas trwania: grudzień 2018 (odblokowanie zadania – 03. 12.2018)
• Pomoce w wersji elektronicznej: zamieszczone do pobrania w module po
odblokowaniu.
• Efekt finalny: stworzenie książeczki kulinarnej ilustrowanej przez dzieci.
e) Kuferek Kreatywności Małego Misia [5]
Opis:
• Zabawy plastyczne i teatralne z Małym Misiem. Nauczyciel przygotowuje dla dzieci
kuferek (tekturowe pudełko ozdobione według własnej inwencji – przewiduje się
konkurs na najpiękniejszą pracę), z którego losują misiową zagadkę lub problem do
rozwiązania.
• Zadaniem przedszkolaków jest w jak najbardziej twórczy sposób odnieść się do
tematu. W kuferku nauczyciel gromadzi dodatkowo materiały tj. słomki, skrawki
tkanin, guziki itp. które dzieci mają wykorzystać w toku zabawy.
• Pomoce w wersji elektronicznej: zamieszczone do pobrania w module po
odblokowaniu.
• Czas trwania: luty – marzec 2019 (odblokowanie zadania – 04. 02. 2019)
• Efekt finalny: uzależniony od poszczególnych zadań
f) Misiowe aktywności sportowe [6]
Opis:
Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych i próbują do aktywności fizycznej włączyć
lokalną społeczność np. seniorów. Tworzą hasło reklamowe zachęcające do
uprawiania sportu oraz ilustrowane ulotki reklamowe, które mogą np. wręczają
przechodniom podczas spaceru wokół przedszkola. Przeprowadzają sondę uliczną:
“Po co ludziom ruch?” Dołączają do inicjatywy “Sprintem do maratonu”.
• Czas trwania: kwiecień – maj 2019 (odblokowanie zadania 01. 04. 2019)
• Efekt finalny: dołączenie zmisiowanej społeczności do inicjatywy Bliżej Przedszkola
– „Sprintem do maratonu”.
VII. MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU ORAZ CERTYFIKATY
1. Materiały do realizacji projektu udostępniane będą Uczestnikom na stronie
www.mac.pl/malymis co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną realizacją:
a) w wiadomości mailowej do kont nauczycieli, którzy potwierdzili uczestnictwo
w projekcie wypełniając formularz na stronie www.mac.pl/malymis
b) na stronie www.mac.pl/malymis - jako materiał dostępny po zalogowaniu.
2. Przewiduje się publikacje materiałów dodatkowych do realizacji projektu.
3. Warunkiem otrzymania certyfikatu za wykonany projekt oraz pobrania materiałów
ze strony www.mac.pl/malymis będzie posiadanie aktywnego konta na
www.mac.pl oraz akceptacja regulaminu korzystania z serwisu www.mac.pl
4. Rejestracja konta odbywa się na stronie www.mac.pl/register
5. Generowanie certyfikatów z projektów, będzie możliwe po 1 października 2018 r.
6. Termin może ulec zmianie, o czym osoby zainteresowane projektem będą
poinformowane mailowo i/lub SMSowo.
7. Warunkiem otrzymania certyfikatu, jest :
a) przesłanie 2-5 zdjęć dokumentujących przeprowadzony projekt w formie
cyfrowej w zakładce Moje Zajęcia, przez dedykowany formularz kontaktowy
b) zatwierdzenie zdjęć przez administratora strony.
Po zatwierdzeniu zdjęć przez moderatora serwisu www.mac.pl które jest
równoznaczne z zaliczeniem projektu każdy Uczestnik będzie mógł pobrać ze strony
projektu imienny dyplom uczestnictwa z poziomu zakładki Moje konto na
www.mac.pl. Nauczyciel po przeprowadzonych zajęciach loguje się na
www.mac.pl/malymis gdzie w zakładce Moje zajęcia wgrywa zdjęcia
z realizacji poszczególnych projektów.
8. Organizator nie wysyła Uczestnikom dyplomów z poszczególnych modułów na
adresy pocztowe przedszkoli. Wyjątek stanowi Certyfikat Małego Misia, który
będzie wysyłany przez Grupę MAC S.A. bezpośrednio do placówek.
9. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest przeprowadzenie i zaliczenie wszystkich
modułów Małego Misia.
10. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w projekcie nie przysługują dyplomy
uczestnictwa.
11. Uczestnicy mogą rozpowszechniać treści związane z realizowanym przez nich
projektem na fan page’u Misiowa Mama w serwisie społecznościowym Facebook
pod warunkiem, że rozpowszechnianie tychże treści nie będzie naruszało
w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.
12. Uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji do
wykorzystywania zdjęć, prac wykonanych przez dzieci i innych materiałów, które
nadeślą dobrowolnie Organizatorowi drogą e-mailową lub pocztową, lub które
zamieszczą na stronie www.mac.pl lub fan page’u Misiowa Mama w serwisie
społecznościowym Facebook. Udzielenie licencji następuje na warunkach
określonych w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Przekazanie Organizatorowi podpisanego egzemplarza tego
oświadczenia stanowi warunek uczestnictwa w Projekcie.
13. Uczestnik zapewnia, że będzie posiadał prawa autorskie do przesłanych
Organizatorowi materiałów w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji na
warunkach określonych w załączniku nr 1 oraz że jego prawa autorskie do
przesłanych materiałów nie są ograniczone prawami osób trzecich, a także w żaden
inny sposób.
VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76; 25-561 Kielce.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; (sos_dane@mac.pl)
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji projektu oraz w celu korzystania z przekazanych przez Uczestników utworów, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty przetwarzające, tj. – firmy powiązane kapitałowo z administratorem danych: MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz przez czas korzystania przez Organizatora z przekazanych utworów.
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w projekcie.
9. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin projektu jest opublikowany na stronie internetowej Grupy MAC S.A.: www.mac.pl/malymis
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad realizacji projektu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.mac.pl/malymis
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy.
4. Kontakt z organizatorem w sprawie projektu: malymis@mac.pl, https://www.facebook.com/macedukacja

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK:

Organizatorem Projektu jest: Edu Fejkiel Gabriela Fejkiel
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2018 – 30.05.2019
Oficjalne podsumowanie projektu oraz rozesłanie certyfikatów nastąpi 17.06.2019 r.
Uczestnicząc w projekcie nauczyciel zobowiązany jest realizować zajęcia tematyczne – minimum jedne w miesiącu. Tematy zajęć podane są poniżej w Harmonogramie.
Po zakończonych zajęciach nauczyciel przesyła mailowo relację fotograficzną oraz krótki opis przeprowadzonych zajęć.
Relacje z kreatywnych działań należy nadesłać najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca, tzn. relację z października przesyłamy najpóźniej do 5 listopada, analogicznie z pozostałymi miesiącami.
Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac, jest ich temat oraz materiał, z którego mają być wykonane. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być odgórnie narzucone ?
W Listopadzie planujemy Konkurs z racji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – szczegóły będą podane w późniejszym terminie

Nauczyciel, który zgłosi się do projektu, proszony jest o aktywny udział w grupie
facebookowej Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak, poprzez dodawanie
zdjęć oraz dzielenie się pomysłami i inspiracjami znalezionymi w internecie.


Harmonogram
Październik – kreatywne działania z Darami Jesieni, temat pracy dowolny
Listopad - Polska – wykonanie pracy z wykorzystaniem techniki kolażu z różnych ścinków
materiałów – UWAGA KONKURS
Grudzień – tekturowa ozdoba choinkowa
Styczeń – prezent dla Babci i Dziadka, praca z wykorzystaniem styropianu
Luty – Pejzaż zimowy, praca z wykorzystaniem papieru toaletowego
Marzec – Wiosna, praca z wykorzystaniem butelek plastikowych
Kwiecień – Wielkanocne ozdoby , praca z wykorzystaniem wytłoczek po jajkach
Maj – Prezent dla mamy i taty, praca z wykorzystaniem gazet


Cel
Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z
przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż
można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki
małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu),
koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako
efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu
Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja.
Zakończenie projektu
Każdy nauczyciel otrzymuje certyfikat uczestnictwa oraz dyplom dla każdego dziecka.
Każde Przedszkole otrzymuje certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka.
W planach jest również uroczysta gala wręczenia certyfikatów – trzymajcie kciuki, żeby się
udało :)
 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-21