Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!           

 
 
 
             
 
                 
 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
         www.seo2.npseo.pl/reports/1000091650152.pdf
 
 
Szanowni Państwo!!!
 

Dnia 2 lipca 2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pan Stefan Kolawiński – Gminny Komisarz Spisowy w Bochni ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 5 lipca do 11 lipca 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Bochni. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do aplikacji e-learning.

2. Na podany w ofercie adres e-mail kandydata będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3. Kandydat na rachmistrza powinien zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi dostępnymi w aplikacji e-learning. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu będzie posługiwał się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie – jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci z listy stanowić będą rezerwę, na wypadek konieczności powołania kolejnych rachmistrzów spisowych.

6. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, kandydatowi na rachmistrza zostanie wyświetlony w aplikacji e-learning komunikat o liczbie uzyskanych punktów oraz o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. Kandydat będzie miał prawo do wglądu do swojego testu.

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany będzie do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do  identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b. format pliku – JPG,

c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30 mm, co odpowiada:

• przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

• przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji spisu.

Przy składaniu oferty kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. adres zamieszkania,

d. numer telefonu,

e. adres e-mail;

2. oświadczenie o:

a. niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

c. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie;

d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: umb@um.bochnia.pl platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

3. Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Bochni – nr tel.: 14 61 49 111, e-mail: anna.slota@um.bochnia.pl

 

 

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4115311125229000

 

 
 
Drodzy Rodzice!!!
 

To już połowa Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań ! – spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do końca września.

Czy wiesz, że możesz logować się do aplikacji kilka razy? Pamiętaj jednak, że masz 14 dni na zakończenie samospisu od dnia rozpoczęcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda Ci się zakończyć spisu przez Internet w tym terminie, dostęp do formularza zostanie zablokowany. Spis będziesz mógł dokończyć z pomocą rachmistrza spisowego. Rachmistrz może do Ciebie zadzwonić lub odwiedzić Cię w domu.

Zapraszamy do naszego Urzędu w celu skorzystania z punktu do samospisu – pracownicy będą służyli swoją pomocą i wiedzą podczas wypełniania formularza spisowego.

Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy, co znaczy, że wywiadów z rachmistrzem, tak jak i udziału w spisie nie możesz odmówić.

Spis przez Internet, zajmie Ci to tylko kilka minut.

Twoje odpowiedzi, połączone z milionami innych stworzą nasz wspólny zasób informacyjny o zmianach zachodzących w naszym społeczeństwie i pozwolą nam na porównania z poprzednimi spisami.

 

 

 

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4101678676592245

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień dobry,

 

               W związku ze zmianą w metodzie przeprowadzania

Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Prosimy o zapoznanie się  z informacjami,

ktore są udostępnione w poście poniżej:

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4079485542144892

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo!
 
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2021.  To największe badanie statystyczne przeprowadzane raz na 10lat.
 
Gminne Biuro Spisowe informuje, iż w najbliższą niedzielę 20 czerwca 2021r.,  podczas Dni Bochni, organizuje dzień otwarty Narodowego Spisu Powszechnego. W związku z tym pracownicy biura spisowego w godzianch od 10.00 do 16.00 będą oczekiwać mieszkańców w holu Urzędu Miasta Bochnia, gdzie służyć będą pomocą w dokonaniu samospisu. Ponadto na tężni solanowej pojawi się mobilny punkt spisowy, w którym to pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą rówież pomagać dokonać samospisu w godzianch od 15.00 do 18.00.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 
Zanim stawisz się w punkcie samopisu, przygotuj:
  • numer PESEL i nazwisko rodowe matki;
  • informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m2;
  • PESEL członków gospodarstwa domowego;
  • adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii spisowej.

Przypominamy, że poddanie się spisowi jest obowiązkiem, który nakłada na nas ustawa, a kto odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielania informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie.

 

Poniżej zamieszczamy link dotyczący niedzielnego wydarzenia:

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4061113837315396

 

 

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Drodzy Rodzice

 

Główny Urząd Statystyczny przygotował dla Państwa

 

pakiet materiałów edukacyjnych,

 

który ma na celu przybliżenie

 

najmłodszym idei Narodowego Spisu Powszechnego

 

Ludności i Mieszkań 2021. 

 

 

Narodowy Spis Powszechny to

 

wydarzenie ważne dla wszystkich obywateli, 

 

tych najmłodszych także!

 

Pomóżmy im zrozumieć jego sens  

 

   i zdobyć wiedzę,

 

która będzie użyteczna społecznie.

 

 Wielu Rodziców i innych dorosłych opiekujących się dziećmi

 

w domach szuka sposobów, aby organizując im czas,

 

zaangażować je w działania edukacyjne, mając jednocześnie

 

świadomość, że powinny być one ciekawe i wciągające.

 

Przygotowane materiały są na to świetnym sposobem!

 Materiały edukacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem:

 

https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

" Moja Gmina w cyferkach"

 

organizowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

 

Poniżej zamieszczamy link, w którym znajdą Państwo

 

informacje dotyczące konkursu oraz jego regulamin.

 

1.Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie
https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/moja-gmina-w-cyferkach/
 
 
2. Regulamin konkursu:
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/regulamin-konkursu-moja-gmina-w-cyferkach.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do pobrania - Druk karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/karta-zgloszenia-dziecka-na-dyzur-wakacyjny-2021.pdf

Załącznik do pobrania - Oświadczenie rodziców dziecka na dyżur wakacyjny:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-rodzica-dyzur-wakacyjny.pdf

 

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURÓW WAKACYJNYCH 2021

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!!

 

Szanowni Rodzice

 

decyzją Rządu przedszkole

 

będzie prowadzić pracę edukacyjną z dziećmi zdalnie 

 

do 18.04.2021.