Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
 Chcesz się zapisać?
 

 

 

 

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W terminie od 18 lutego do 28 lutego 2022 roku Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola będą mogli pobrać i złożyć pisemną DEKLARACJĘ KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ w naszym przedszkolu. Deklaracje dostępne będą również     u nauczycieli grup. Po wypełnieniu należy przekazać je nauczycielowi grupy.

 

Po 28 lutym dziecko, którego rodzic nie złożył wymaganej dokumentacji będzie objęte pełną procedurą rekrutacyjną. 

Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli deklaracje   i jednocześnie ubiegali się o miejsce np. w szkole prosimy, aby złożyli pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o miejsce w przedszkolu na kolejny rok, jeżeli zdecydują o wyborze innej placówki.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca    w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Rodzice dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4-7 i art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Szczegółowe terminy dotyczące rekrutacji podane są na stronie internetowej przedszkola i na stronie BIP w załącznikach ponadto są wywieszone na tablicy dla Rodziców.

Na podstawie złożonych deklaracji dyrektor określa liczbę wolnych miejsc na kolejny rok.

 

Poniżej zamieszczony jest link do pobrania deklaracji.

 

Druk deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/deklaracja-kontynuowania-wychowania-przedszkolonego.pdf

 
 
 
 

REKRUTACJA   na rok szk. 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 marcaa zakończy się 30 marca 2022 r. o godz. 15.00.

Wnioski zbierane będą w terminie od 1 marca do 18 marca 2022 r. godz. 15.00. Na podstawie art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek.

Starannie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć poprzez wrzucenie do przygotowanej skrzynki (t.j. w  holu przy wejściu do przedszkola).

W przypadku braku wymaganych podpisów i innych istotnych danych będziemy Państwa wzywać telefonicznie do ich uzupełnienia.

Przedszkole prowadzi nabór na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc określona została na podstawie Deklaracji złożonych przez Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.

Liczba wolnych miejsc wynosi: ..... (zostanie podana po zebraniu deklaracji od rodziców).

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w mieście Bochnia:

- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2019-2016)

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych               w szkołach podstawowych, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego od 1 września 2022 r. będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 24 marca poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona            i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierają imiona  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

W terminie od 24 marca do 29 marca Rodzic dziecka zakwalifikowanego składa w 1 wybranym przedszkolu Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola- w postaci pisemnego oświadczenia.

Komisja rekrutacyjna (nie dyrektor) przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki listę (nie protokółkandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej szkoły podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Poniżej zamieszczamy linki do pobrania wniosku, oświadczeń oraz potwierdzenie woli.

 

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/wniosek-2022.pdf

 

2.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny-kandydata(6).pdf

 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka(5).pdf

 

4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-uczeszczaniu-rodzenstwa-do-przedszkola(6).pdf

 

 

5. Oświadczenie o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-polozeniu-przedszkola-najblizej-miejsca-zamieszkania-kandydata(2).pdf

 

6. Oświadczenie o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-uczestniczeniu-rodzenstwa-kandydata-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-tego-samego-przedszkola(3).pdf

 

7. Oświadczenie i potwierdzenie rodzica kandydata dotyczące zatrudnienia lub pobierania nauki/studiów lub o prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej (potwierdzenie składa każdy rodzic oddzielnie!):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-i-potwierdzenie-rodzica-kandydata-dotyczace-zatrudnienia-lub-pobierania-nauki-studiow-lub-o-prowadzeniu-rolniczej-lub-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej(1).pdf

 

8. Oświadczenie rodziców:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-rodzica.pdf

 

9. Potwierdzenie woli:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/potwierdzenie-woli-2022(1).pdf

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od 4 maja do 18 maja 2022 roku (w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu) do godz. 15.00. 

Wnioski wydawane będą w terminie od 4 maja do 9 maja 2022 roku do godz. godz. 15.00  przez pracownika sekretariatu, ponadto można będzie pobrać je z naszej strony internetowej. W przypadku nieobecności dyrektora i sekretarki będą one dostępne                           u nauczyciela.

12 maja zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych                       i niezakwalifikowanych. W terminie 12 maja do 17 maja 2022 roku do godz. 15.00. Rodzic dziecka zakwalifikowanego składa w 1 wybranym przedszkolu/szkole Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola- w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

ZAPRASZAMY

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKRUTACJA 2022/23

 

UWAGA!!!

 

Osoby zainteresowane rekrutacją informujemy,

 

że wnioski wraz z załącznikami można pobrać

 

ze strony naszego przedszkola lub bezpośrednio w placówce.

 

Prosimy o czytelne wypełnienie druków i złożenie ich od 1 marca

 

do skrzynki " Deklaracje, wnioski, rekrutacja 2021"

 

znajdującej się w naszym przedszkolu.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną

 

wszelkich informacji na temat rekrutacji

 

udzielamy telefonicznie pod numerem 14 612-47-44

 

Poniżej zamieszczamy druk wniosku oraz oświadczenia,

 

 

które należy wydrukować

 

i wypełnić do dnia  19.03.2021 do godz. 15.00.

 

 

   Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/wniosek-do-przedszkola-2021.pdf

2. Oświadczenie dotyczące potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/potwierdzenie-woli-aktualna-1(3).pdf

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-dotyczace-wielodzietnosci-rodziny-kandydata.pdf

4. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka(4).pdf

5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-uczestniczeniu-rodzenstwa-kandydata-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-tego-samego-przedszkola.pdf

6. Oświadczenie o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswidczenie-o-polozeniu-przedszkola-najblizej-miejsca-zamieszkania.pdf

7. Oświadczenie o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-uczestniczeniu-rodzenstwa-kandydata-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-tego-samego-przedszkola(1).pdf

8. Oświadczenie i potwierdzenie dot. zatrudnienia lub pobierania nauki/studiów lub prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej rodzica kandydata.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-i-potwierdzenie-dot-zatrudnienia-lub-nauki-studiow-lub-prowadzeniu-dzialalnosci-rolniczej-i-lub-pozarolniczej-dzialalnosci-rodzica-kandydata.pdf

9. Oświadczenie - załącznik nr 8.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-zal8.pdf

 

 

 

 

 

Nabór do bocheńskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

 

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do bocheńskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Miasto Bochnia prowadzi 6 publicznych przedszkoli:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12;

 2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni – obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 7
  (z oddziałami integracyjnymi, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);

 3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7;

 4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen L. Okulickiego 2;

 5. Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10;

 6. Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28,

a ponadto w następujących szkołach podstawowych funkcjonują dobrze wyposażone oddziały przedszkolne:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni ul. Biała 2;

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ul. Oracka 6;

3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27;

4) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki  w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71;

5) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12.

 

Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku, nie tylko dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecnie do tych oddziałów uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci uczęszczające do tych oddziałów mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy oraz odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej. Zajęcia dydaktyczne oraz świetlicowe odbywają się w wydzielonych salach. Ponadto jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni oraz dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych (czas pracy oddziału oraz opieka do 10 godzin) i obecnie uczęszczają tam dzieci w wieku 3 i 4 lat.

 

Mając na uwadze fakt, iż to przedszkole jest miejscem bardziej przystosowanym dla dzieci młodszych, aby powstało więcej nowych miejsc dla 3-latków, zachęcamy rodziców dzieci 5 i 6 letnich do zapisywania swoich pociech do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z ofertą szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych.

 

ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej) w sposób wskazany przez dyrektora danego/danej przedszkola/szkoły. Wzory formularzy dostępne są w poszczególnych przedszkolach/szkołach podstawowych.

 

 1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 18 lutego do 26 lutego 2021 r. Deklarację                   o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.Sposób pobierania i składania deklaracji określany jest przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać w okresie od dnia 1 marca do 19 marca 2021 r. do godz.1500 do dyrektora przedszkola/szkoły.

Sposób pobierania i składania wniosku i załączników określany jest przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 

W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w mieście Bochnia:

- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015)

oraz

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego od 1 września 2021 r. będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w terminie określonym      w Zarządzeniu nr 26/21 Burmistrza Miasta Bochnia. Brak potwierdzenia woli w odpowiednim terminie będzie skutkowało ujęciem dziecka na liście kandydatów nieprzyjętych i utratą miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 

 1. Dzieci zmieniające przedszkole

Dziecko zmieniające przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca

Przedszkole/szkoła podstawowa, która po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz po zakończeniu procedury wskazywania nieprzyjętym dzieciom wolnych miejsc w innych placówkach, będzie nadal dysponowało/a wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

 

Szczegółowe terminy kolejnych czynności rekrutacyjnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 26/21 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia  25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) tj.: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich publicznych przedszkoli są zawarte w Uchwale Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru   i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych      w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 324).

Natomiast dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych kryteria są zawarte w Uchwale Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 801).

 

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych przedszkolach lub szkołach.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 26/21 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zarzadzenie-burmistrza.pdf

 

 

 
 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-03-23