Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni

Rekrutacja

 Chcesz się zapisać?
 
 
 
 
 
 

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 4     W BOCHNI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Od dnia 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni, przeprowadzona będzie po raz pierwszy za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem 


https://przedszkola-bochnia.nabory.pl/

 


Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO będzie trwać do 25 marca 2024 r. do godz. 15.00, po czym system zostanie zamknięty.
W portalu dla rodziców zostały zamieszczone zasady, kryteria, harmonogram rekrutacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz oferty poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, opis ich lokalizacji, które pozwolą na prosty i przemyślany wybór placówek.

W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu                w Naszym przedszkolu  udzielana jest pomoc techniczna,  można kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

Telefon kontaktowy: 14 612-47-44.

 
 
 
 
 

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4

W BOCHNI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni informuje,

że rekrutacja do  naszego przedszkola rozpocznie się 4 marca 2024r

i przeprowadzona będzie po raz pierwszy za pomocą

elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://przedszkola-bochnia.nabory.pl/

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - DRUKI DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

 

2. Oświadczenie i potwierdzenie dotyczące zatrudnienia lub pobierania nauki/studiów lub o prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej rodzica kandydata

(potwierdzenie składa każdy rodzic oddzielnie!):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-2-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-3-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

 

4. Oświadczenie o wielodzietności kandydakta:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-4-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

 

5. Oświadczenie o uczęszczaniu  rodzeństwa  do przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-5-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

 

6. Oświadczenie o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-6-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

 

7. Oświadczenie o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-7-rekrutacja-uzupelniajacadocx.pdf

 

8. Oświadczenie rodzica:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-8-rekautacja-uzupelniajaca.pdf

 

9. Oświadczenie dotyczące potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-9-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

 

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.

Informacje szczegółowe dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W terminie od 20 lutego do 28 lutego 2022 roku Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola będą mogli pobrać i złożyć pisemną DEKLARACJĘ KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ w naszym przedszkolu. Deklaracje dostępne będą również     u nauczycieli grup. Po wypełnieniu należy przekazać je nauczycielowi grupy.

 

Po 28 lutym dziecko, którego rodzic nie złożył wymaganej dokumentacji będzie objęte pełną procedurą rekrutacyjną. 

Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli deklaracje   i jednocześnie ubiegali się o miejsce np. w szkole prosimy, aby złożyli pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o miejsce w przedszkolu na kolejny rok, jeżeli zdecydują o wyborze innej placówki.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca    w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Rodzice dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4-7 i art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Szczegółowe terminy dotyczące rekrutacji podane są na stronie internetowej przedszkola i na stronie BIP w załącznikach ponadto są wywieszone na tablicy dla Rodziców.

Na podstawie złożonych deklaracji dyrektor określa liczbę wolnych miejsc na kolejny rok.

 

1.Druk deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/deklaracja-2023.pdf

 

2. Zarządzenie nr 1/23  Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni  w sprawie przyjęcia wzoru pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zarzadzenie-dyrektora-wzoru-pisemnej-deklaracji-2023.pdf

3. Zarządzenie nr 24/23 Burmistrza Miasta Bochnia oraz terminy rekrutacji do przedszkoli:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zarzadzenie-burmistrza-miasta-bochni-oraz-terminy-rekrutacji-do-przedszkoli-2023.pdf

 

 

 

REKRUTACJA   na rok szk. 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca, a zakończy się 21 marca 2023 r. o godz. 15.00.

Wnioski zbierane będą w terminie od 1 marca do 21 marca 2023 r. godz. 15.00. Na podstawie art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek.

Starannie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć poprzez wrzucenie do przygotowanej skrzynki (t. j. w  holu przy wejściu do przedszkola).

W przypadku braku wymaganych podpisów i innych istotnych danych będziemy Państwa wzywać telefonicznie do ich uzupełnienia.

Przedszkole prowadzi nabór na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc określona została na podstawie Deklaracji złożonych przez Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.

Liczba wolnych miejsc wynosi: ..... (zostanie podana po zebraniu deklaracji od rodziców).

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w mieście Bochnia:

- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2020-2017)

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych               w szkołach podstawowych, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego od 1 września 2023 r. będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 27 marca poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona            i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierają imiona  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

W terminie od 27 marca do 30 marca Rodzic dziecka zakwalifikowanego składa w 1 wybranym przedszkolu Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola- w postaci pisemnego oświadczenia.

Komisja rekrutacyjna (nie dyrektor) przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki listę (nie protokółkandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej szkoły podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Rozporządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz post epowania uzupełniającego:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/rozporzadzenie-w-sprawie-postepowania-rekrutacyjngo-oraz-postepowania-uzupelniajacego(1).pdf

 

 

 

REKRUTACJA - DRUKI DO POBRANIA:

          

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola(1).pdf

 

2. Oświadczenie i potwierdzenie dotyczące zatrudnienia lub pobierania nauki/studiów lub o prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej rodzica kandydata

(potwierdzenie składa każdy rodzic oddzielnie!):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-2.pdf

 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-3.pdf

 

 

 

4. Oświadczenie o wielodzietności kandydakta:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-4.pdf

 

 

 

5. Oświadczenie o uczęszczaniu  rodzeństwa  do przedszkola:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-5.pdf

 

 

 

6. Oświadczenie o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-6.pdf

 

 

7. Oświadczenie o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-7.pdf

 

8. Oświadczenie rodzica:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-8.pdf

 

9. Oświadczenie dotyczące potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/potwierdzenie-woli(1).pdf

 

 

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od 8 maja do 12 maja 2023 roku (w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu) do godz. 15.00. 

Wnioski wydawane będą w terminie od 4 maja do 12 maja 2023 roku do godz. godz. 15.00  przez pracownika sekretariatu, ponadto można będzie pobrać je z naszej strony internetowej. W przypadku nieobecności dyrektora i sekretarki będą one dostępne u nauczyciela.

17 maja zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych    i niezakwalifikowanych. W terminie 17 maja do 19 maja 2023 roku do godz. 15.00. Rodzic dziecka zakwalifikowanego składa w 1 wybranym przedszkolu/szkole Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola- w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

ZAPRASZAMY