Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!           

 
 
 
                 
 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
         www.seo2.npseo.pl/reports/1000091650152.pdf

 

 

 

 

Uwaga!!!!

 

Dnia 03.12.2021 nasze przedszkole odwiedzi

 

Święty Mikołaj.

 

Prosimy o odświętny strój dzieci

 

- będą wykonywane zdjęcia.

 

 

 
 
 
 
 

Dyrektor

 

  Miejskiego Przedszkola nr 4  w Bochni

 

  serdecznie zaprasza Rodziców

 

  będących w „RADZIE RODZICÓW

 

  na spotkanie które odbędzie się

 

w dniu 13.10.2021r. (środa)   o godz. 16.15

          

                                                    (Informujemy że termin może ulec zmianie).

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

 

Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

  • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;
  • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

 

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

 

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo!!!
 

Dnia 2 lipca 2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pan Stefan Kolawiński – Gminny Komisarz Spisowy w Bochni ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 5 lipca do 11 lipca 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Bochni. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do aplikacji e-learning.

2. Na podany w ofercie adres e-mail kandydata będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3. Kandydat na rachmistrza powinien zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi dostępnymi w aplikacji e-learning. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu będzie posługiwał się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie – jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci z listy stanowić będą rezerwę, na wypadek konieczności powołania kolejnych rachmistrzów spisowych.

6. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, kandydatowi na rachmistrza zostanie wyświetlony w aplikacji e-learning komunikat o liczbie uzyskanych punktów oraz o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. Kandydat będzie miał prawo do wglądu do swojego testu.

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany będzie do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do  identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b. format pliku – JPG,

c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30 mm, co odpowiada:

• przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

• przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji spisu.

Przy składaniu oferty kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. adres zamieszkania,

d. numer telefonu,

e. adres e-mail;

2. oświadczenie o:

a. niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

c. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie;

d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: umb@um.bochnia.pl platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

3. Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Bochni – nr tel.: 14 61 49 111, e-mail: anna.slota@um.bochnia.pl

 

 

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4115311125229000

 

 
 
Drodzy Rodzice!!!
 

To już połowa Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań ! – spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do końca września.

Czy wiesz, że możesz logować się do aplikacji kilka razy? Pamiętaj jednak, że masz 14 dni na zakończenie samospisu od dnia rozpoczęcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda Ci się zakończyć spisu przez Internet w tym terminie, dostęp do formularza zostanie zablokowany. Spis będziesz mógł dokończyć z pomocą rachmistrza spisowego. Rachmistrz może do Ciebie zadzwonić lub odwiedzić Cię w domu.

Zapraszamy do naszego Urzędu w celu skorzystania z punktu do samospisu – pracownicy będą służyli swoją pomocą i wiedzą podczas wypełniania formularza spisowego.

Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy, co znaczy, że wywiadów z rachmistrzem, tak jak i udziału w spisie nie możesz odmówić.

Spis przez Internet, zajmie Ci to tylko kilka minut.

Twoje odpowiedzi, połączone z milionami innych stworzą nasz wspólny zasób informacyjny o zmianach zachodzących w naszym społeczeństwie i pozwolą nam na porównania z poprzednimi spisami.

 

 

 

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4101678676592245

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień dobry,

 

               W związku ze zmianą w metodzie przeprowadzania

Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Prosimy o zapoznanie się  z informacjami,

ktore są udostępnione w poście poniżej:

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4079485542144892

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo!
 
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2021.  To największe badanie statystyczne przeprowadzane raz na 10lat.
 
Gminne Biuro Spisowe informuje, iż w najbliższą niedzielę 20 czerwca 2021r.,  podczas Dni Bochni, organizuje dzień otwarty Narodowego Spisu Powszechnego. W związku z tym pracownicy biura spisowego w godzianch od 10.00 do 16.00 będą oczekiwać mieszkańców w holu Urzędu Miasta Bochnia, gdzie służyć będą pomocą w dokonaniu samospisu. Ponadto na tężni solanowej pojawi się mobilny punkt spisowy, w którym to pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą rówież pomagać dokonać samospisu w godzianch od 15.00 do 18.00.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 
Zanim stawisz się w punkcie samopisu, przygotuj:
  • numer PESEL i nazwisko rodowe matki;
  • informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m2;
  • PESEL członków gospodarstwa domowego;
  • adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii spisowej.

Przypominamy, że poddanie się spisowi jest obowiązkiem, który nakłada na nas ustawa, a kto odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielania informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie.

 

Poniżej zamieszczamy link dotyczący niedzielnego wydarzenia:

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4061113837315396

 

 

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Drodzy Rodzice

 

Główny Urząd Statystyczny przygotował dla Państwa

 

pakiet materiałów edukacyjnych,

 

który ma na celu przybliżenie

 

najmłodszym idei Narodowego Spisu Powszechnego

 

Ludności i Mieszkań 2021. 

 

 

Narodowy Spis Powszechny to

 

wydarzenie ważne dla wszystkich obywateli, 

 

tych najmłodszych także!

 

Pomóżmy im zrozumieć jego sens  

 

   i zdobyć wiedzę,

 

która będzie użyteczna społecznie.

 

 Wielu Rodziców i innych dorosłych opiekujących się dziećmi

 

w domach szuka sposobów, aby organizując im czas,

 

zaangażować je w działania edukacyjne, mając jednocześnie

 

świadomość, że powinny być one ciekawe i wciągające.

 

Przygotowane materiały są na to świetnym sposobem!

 Materiały edukacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem:

 

https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

" Moja Gmina w cyferkach"

 

organizowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

 

Poniżej zamieszczamy link, w którym znajdą Państwo

 

informacje dotyczące konkursu oraz jego regulamin.

 

1.Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie
https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/moja-gmina-w-cyferkach/
 
 
2. Regulamin konkursu:
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/regulamin-konkursu-moja-gmina-w-cyferkach.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do pobrania - Druk karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/karta-zgloszenia-dziecka-na-dyzur-wakacyjny-2021.pdf

Załącznik do pobrania - Oświadczenie rodziców dziecka na dyżur wakacyjny:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-rodzica-dyzur-wakacyjny.pdf

 

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURÓW WAKACYJNYCH 2021

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!!

 

Szanowni Rodzice

 

decyzją Rządu przedszkole

 

będzie prowadzić pracę edukacyjną z dziećmi zdalnie 

 

do 18.04.2021.