Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni

Aktualności

Witamy na stronie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4

w Bochni

i Grono Pedagogiczne

serdecznie zaprasza Rodziców

dzieci nowo przyjętych do Przedszkola:

 

na  dni otwarte  w dniach :

 

12.06.2024r.

od godz.  10.00 – 11.30

 

14.06.2024r.

od godz. 12.30 – 15.00 

 

              Zapraszamy.

 

 

 

Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego w 2024 roku.


Osoby zainteresowane dyżurem wakacyjnym składają Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur
w terminie: od 15.05.2024 roku do dnia 31.05.2024 roku. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
Karta zgłoszenia na dyżur dostępna jest u Pani Intendent lub sekretarza w przedszkolu oraz na stronie internetowej.

Uwaga.

Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli do przysługującego urlopu wypoczynkowego

 ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona.

 Z uwagi na planowanie urlopów istotne  jest, aby Rodzic rzetelnie zaplanował pobyt dziecka

i wpisał dobrze przemyślane daty. Dlatego bardzo Państwa proszę, aby przemyśleć potrzebę zapisu i wpisać termin,

kiedy dziecko faktycznie będzie w przedszkolu na dyżurze.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których oboje rodzice pracują/lub rodzic samotnie wychowujący dziecko

 pracuje i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego.
 

Terminy dyżurów podane są na tablicy dla Rodziców,  zostały też zamieszczone na stronie internetowej.

Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pełni dyżur wakacyjny od 01.07.2024r. do 31.07.2024r.

dla dzieci uczęszczających w trakcie roku do Miejskiego Przedszkola nr 4  i Miejskiego Przedszkola nr 5,

natomiast od 01.08.2024r. do 31.08.2024r. dyżur dla w/w dzieci będzie pełnić Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni.

Opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki (bezpłatny czas to godziny od 7.30 do 12.30) oraz za wyżywienie (czyli tzw. „POBYT” i WYŻYWIENIE),

należy regulować poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na nr konta bankowego przedszkola,

w którym dziecko przebywa podczas dyżuru  MP4:  77 1240  2294  1111  0010  7114  7362  z podaniem w tytule płatności:


1. imienia i nazwiska dziecka

2. kwoty za:

a. pobyt

b. wyżywienie

oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.
c. W przypadku 2 dzieci można dokonać 1 przelewu z wyodrębnieniem danych drugiego dziecka i kwot ww.

Informację o należności otrzymają Państwo w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca  w wiadomości SMS

na wskazany nam pisemnie jeden wybrany numer telefonu komórkowego. W przypadku zmiany tego numeru należy o zmianie

niezwłocznie powiadomić pracownika sekretariatu oraz nauczyciela i dokonać korekty w Karcie.

Odpłatność należy uregulować niezwłocznie tak, aby wpłata przelewem widniała

na rachunku bankowym przedszkola przed upływem 20- tego dnia miesiąca.

Karty zgłoszenia dziecka na dyżur dostępne są również na stronach przedszkoli dyżurujących.

Po jej wypełnieniu w MP4 należy dostarczyć do intendenta lub sekretarza ,

a w MP 5 zgodnie z podaną na stronie MP 5 informacją.

Wypełniając Kartę proszę pamiętać o: terminach, podaniu godzin, wskazaniu posiłków


i podpisach (często tych informacji w wypełnianych przez Państwa wnioskach nam brakuje).


W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia dzieciom jedynie

zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z możliwością pracy w grupach mieszanych w godzinach od 6.30 do 17.00.

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka


do wypoczynku i czasu wolnego, poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej przez 1 miesiąc.

Z myślą o dzieciach apelujemy aby zaplanować im czas odpoczynku od instytucji,

jaką jest przedszkole, tak, aby mogły odpocząć i zregenerować siły przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

 

 

Dziękujemy i zapraszamy.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/karta-dyzur-2024-pdf-1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni informuje, że rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola rozpocznie się 6 maja 2024 i będzie trwać do 13 maja do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://uzupelniajaca-przedszkola-bochnia.nabory.pl/

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

 

 

 

Standardy ochrony małoletnich

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/mp-4-standardy-ochrony-maloletnich.pdf

 

Standardy ochrony małoletnich wersja skrócona

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/mp-4-wersja-skrocona-standardy-ochrony-maloletnich.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 4 W BOCHNI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od dnia 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni, przeprowadzona będzie po raz pierwszy za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem

https://przedszkola-bochnia.nabory.pl/

 

Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO będzie trwać do 25 marca 2024 r. do godz. 15.00, po czym system zostanie zamknięty.

W portalu dla rodziców zostały zamieszczone zasady, kryteria, harmonogram rekrutacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz oferty poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, opis ich lokalizacji, które pozwolą na prosty i przemyślany wybór placówek.

W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu w Naszym przedszkolu udzielana jest pomoc techniczna, można kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

Telefon kontaktowy: 14 612-47-44.

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4

W BOCHNI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni informuje,

że rekrutacja do  naszego przedszkola

rozpocznie się 4 marca 2024r

i przeprowadzona będzie po raz pierwszy za pomocą

elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://przedszkola-bochnia.nabory.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że od dnia 1.02.2024

ulega zmianie czas pracy naszej placówki.

Nasze przedszkole będzie czynne

od 01.02.2024 od godziny 6.30 do 17.00.

 Rodzice, którzy będą zainteresowani

przedłużeniem czasu pobytu dziecka

w przedszkolu prosimy

o podejście do sekretariatu.

Mając na uwadze dobro dzieci, liczymy,

że przedłużony pobyt będzie w wyjatkowych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MP4.021.17.23

Zarządzenie nr 17/23

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

z dnia 30 listopada 2023 roku

Na podstawie:

Art. 22b Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606)

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Zespół ds. opracowania standardów ochrony małoletnich w składzie:

 1. Pani Danuta Irzykowska – koordynator
 2. Pani Ewa Majcher- członek komisji
 3. Pani Ewa Trojak - członek komisji
 4. Pani Marta Urban- członek komisji
 5. Pani Bernadeta Dyląg - członek komisji

§ 2

 Do zadań zespołu należy opracowanie „Standardów ochrony małoletnich w Miejskim Przedszkolu nr 4,, Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w Bochni ”, określających   w szczególności:

1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem przedszkola,   w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;

4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

 5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;

9) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;

10) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;

11) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;

12) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia;

13) sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

§ 3

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie, opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich obejmujące wszystkie procedury, zasady ujęte w ustawie w terminie do 27 stycznia 2024 r.

§ 4

Nadzór nad zarządzeniem będzie sprawował Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Ja niżej podpisana oświadczam, że zapoznałam się z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………..

 

Polityka Ochrony Dzieci jest opracowywana i zostanie podana do wiadomości w późniejszym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ZABAWA ANDRZEJKOWA

         odbędzie się dn. 30.11.2023( CZWARTEK).

         Prosimy o strój disco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka przygotowana przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY 2023

                                   Szanowni Rodzice   -                             

Informuję, że w okresie wakacji Miejskie Przedszkole nr 4 będzie pełniło dyżur

od 1 do 30 sierpnia 2023r. w godz. od 6.30 do 16.30

W miesiącu lipcu dzieci z naszego przedszkola można zapisywać na dyżur do

Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni, ul. Kolejowa 10

W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z możliwością pracy     w grupach mieszanych.

       Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców / opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, pracującego  i nie korzystającego  w tym czasie  z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego oraz dzieci, które obecnie uczęszczają do Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz  Miejskiego Przedszkola nr 5.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane 

w dniach od 11.05. 2023 r. do 26.05. 2023 r. do godz.15.00

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur letni można pobrać ze strony internetowej naszego Przedszkola lub u Pani Intendentki

      Starannie  wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur letni” ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne będzie zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku/dzieciom należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w holu  budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 pl. Gen. Leopolda Okulickiego 2

          

           Ze względu na organizację  pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w  okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu  w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni  uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, poprzez   zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej  co  najmniej przez 1  miesiąc.

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/karta-na-dyzur-wakacyjny.pdf 

 

 

                 
 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
         www.seo2.npseo.pl/reports/1000091650152.pdf
 
 
 

Dokumenty dotyczące rekrutacji uzupełniającej

 znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne dziękują

Rodzicom za udział w zbiórce nakrętek dla Zuzi.

Prosimy o dalszą pomoc - zbieramy puszki i nakrętki.

Dziękujemy za wieeelkie serce:)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Miejskiego Przedszkola nr 4  w Bochni

serdecznie zapraszają 

             Rodziców dzieci

na zebranie grupowe

w dniu 20.02.2023 (poniedziałek)

           o godz. 16.30     

 

(Informujemy, że termin może ulec zmianie).

 

Zapraszamy!

 

 

 
SZANOWNI PAŃSTWO!!!
 
Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Burmistrza Miasta Bochni
 
dotyczącego przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli w okresie wakacyjnym.
 
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zarzadzenie-bmb-przerwy-wakacyjne.pdf
 
 
 
 
 

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo.

W terminie od 20 lutego do 28 lutego 2023 roku Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola będą mogli pobrać i złożyć pisemną DEKLARACJĘ KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ w naszym przedszkolu oraz na stronie intertnetowej naszego przedszkola - zakładka Rekrutacja. Deklaracje dostępne będą również u nauczycieli grup. Po wypełnieniu należy wrzucić je do skrzyni w korytarzu przedszkola.
Po 28 lutym dziecko, którego rodzic nie złożył wymaganej dokumentacji będzie objęte pełną procedurą rekrutacyjną. 

Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli deklaracje i jednocześnie ubiegali się o miejsce np. w szkole prosimy, aby złożyli pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o miejsce w przedszkolu na kolejny rok, jeżeli zdecydują o wyborze innej placówki.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Rodzice dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4-7 i art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Szczegółowe terminy dotyczące rekrutacji podane są na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja 2023/2024 i na stronie BIP ponadto są wywieszone w przedszkolu.

Na podstawie złożonych deklaracji dyrektor określa liczbę wolnych miejsc na kolejny rok.

 

 

Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Państwo

Od 1 marca do 21 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola.

Prosimy o śledzenie pojawiających się informacji w zakładce "Rekrutacja".

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu nie biorą udziału
w rekrutacji – rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 20 lutego do 28 lutego 2023 r. Deklarację
o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca
w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Sposób pobierania
i składania deklaracji określany jest przez dyrektora przedszkola.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4-7 i art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia wraz z deklaracją, oświadczenia
o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli deklaracje
i jednocześnie ubiegali się o miejsce np. w szkole prosimy, aby złożyli pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o miejsce w przedszkolu na kolejny rok, jeżeli zdecydują o wyborze innej placówki.

Szczegółowe terminy dotyczące rekrutacji podane są na stronie internetowej przedszkola i na stronie BIP w załącznikach ponadto są wywieszone na tablicy informacyjnej w szatni..

Na podstawie złożonych deklaracji dyrektor określa liczbę wolnych miejsc
na kolejny rok.

 

1. Zarządzenie nr 24/23 Burmistrza Miasta Bochnia oraz terminy rekrutacji do przedszkoli:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/terminy-rekrutacji-do-przedszkoli-2023.pdf

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 23 grudnia (piątek) odbędzie się

 

dla dzieci Wigilia w poszczególnych grupach.

 

Prosimy o odświętny ubiór dzieci oraz przyniesienie małego opłatka.

 

Dziękujemy

 

 

UWAGA!!!!

 

Z dniem 01 stycznia 2023 ulega zmianie opłata za przedszkole

 

na podstawie uchwały Rady Miasta Bochnia.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały. Link poniżej.

 

Uchwała nr L/499/22

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/uchwala(1).pdf

 

 

 

 

 

 

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

         odbędzie się dn. 30.11.2022( środa).

          Prosimy o strój disco lub rock'n'rollowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci
z wszystkich grup na zebranie
dn. 08.09. 2022( czwartek) o godz. 16.30.
Termin może ulec zmianie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieczór koncerowy w rytmach bluesowo-rockowych ballad.

Poniżej informacje dotyczące koncertu :)

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/koncert-ogloszenie.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYŻUR WAKACYJNY 2022

Informuję, że w okresie wakacji Miejskie Przedszkole nr 4 będzie pełniło dyżur

od 1 do 31 lipca 2022r. w godz. od 6.30 do 16.30

W miesiącu sierpniu dzieci z naszego przedszkola można zapisywać na dyżur do

Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni, ul. Kolejowa 10

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, które obecnie uczęszczają do Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz  Miejskiego Przedszkola nr 5.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane 

w dniach od 19.04. 2022 r. do 18.05. 2022 r.

Starannie  wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur letni” ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne będzie zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku/dzieciom należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w holu  budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 pl. Gen. Leopolda Okulickiego 2

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

 

Link do pobrania karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/karta-na-dyzur-2.pdf

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia

krótkiego filmiku o naszym przedszkolu:)

 

https://youtu.be/G-WWqyo0DKI

 
 

Szanowni Rodzice!

 

 

Rada Rodziców oraz Dyrekcja naszego przedszkola

 

wspólnie z Państwem chce wesprzeć mieszkańców Ukrainy

 

zbiórką finansową.

 

Po konsultacjach z Wydziałem ds Cudzoziemców przy MUW

zerbane pieniążki wpłacone zostaną na jedną z organizacji wskazaną

 

przez MUW, gdyż tylko one mogą dokonać właściwych zakupów

 

i przekazać je dalej.

 

Dziękujemy za każdy datek wrzucony do puszki.

 

 

 

 
 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 

W zakładce REKRUTACJA można pobrać deklarację

 

kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

w naszym przedszkolu oraz dokumentację związaną

 

z rekrutacją na rok szkolny 2022/2023:

 

wniosek, oświadczenia i potwierdzenie woli.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami

 

umieszczonymi w/w zakładce.

 

 

 
 
 
 
 
 

MP4.021.3.2022

ZARZĄDZENIE nr 3/2022

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

z dnia 25 stycznia 2022roku

 

 

w sprawie: zmiana trybu nauczania w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni.

 

Na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach    i przedszkolach (tj. Dz.U. z 2020 poz.1604 z póź. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, zarządzam co następuje.

§1

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się  nauczania zdalne dla oddziałów VI,V,IV                     w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni na czas oznaczony od dnia  25 stycznia 2022r. do dnia 28stycznia 2022r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§2

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w § 1, zadania dydaktyczne    w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§3

Zarządzenie    podlega           ogłoszeniu       na        stronie             internetowej: http://www.przedszkole4bochnia.eprzedszkola.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.

                                                                          §4               

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

MP4.021.2.2022

ZARZĄDZENIE nr 2/2022

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

z dnia 18 stycznia 2022roku

 

 

w sprawie: zmiana trybu nauczania w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni.

 

Na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach    i przedszkolach (tj. Dz.U. z 2020 poz.1604 z póź. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, zarządzam co następuje.

§1

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się  nauczania zdalne dla oddziału I                     w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni na czas oznaczony od dnia  17 stycznia 2022r. do dnia 21stycznia 2022r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§2

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w § 1, zadania dydaktyczne    w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§3

Zarządzenie    podlega           ogłoszeniu       na        stronie             internetowej: http://www.przedszkole4bochnia.eprzedszkola.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.

                                                                          §4               

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

MP4.021.1.2022

ZARZĄDZENIE nr 1/2022

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

z dnia 12 stycznia 2022roku

 

 

w sprawie: zmiana trybu nauczania w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni.

 

Na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach    i przedszkolach (tj. Dz.U. z 2020 poz.1604 z póź. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, zarządzam co następuje.

§1

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się  nauczania zdalne dla oddziału V                  w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni na czas oznaczony od dnia  12 stycznia 2022r. do dnia 14 stycznia 2022r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§2

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w § 1, zadania dydaktyczne    w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§3

Zarządzenie    podlega           ogłoszeniu       na        stronie             internetowej: http://www.przedszkole4bochnia.eprzedszkola.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.

                                                                          §4               

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 17.12.2021 ( piątek)

 

Wigilia grupowa.

 

Prosimy o odświętny strój dzieci.

 

 

MP4.021.21.2021

ZARZĄDZENIE nr 21/2021

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

z dnia 2 grudnia 2021roku

 

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach    i przedszkolach (tj. Dz.U. z 2020 poz.1604 z póź. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, zarządzam co następuje.

§1

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zawiesza się wszystkie zajęcia w Miejskim Przedszkolu nr 4   w Bochni w oddziałach I,II, III, IV,V,VI na czas oznaczony od dnia 02.12.2021r. do dnia 03.12.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§2

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w § 1, zadania dydaktyczne    w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§3

Zarządzenie    podlega           ogłoszeniu       na        stronie             internetowej: http://www.przedszkole4bochnia.eprzedszkola.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.

                                                                          §4               

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uwaga!!!!

 

Dnia 07.12.2021 nasze przedszkole odwiedzi

 

Święty Mikołaj.

 

Prosimy o odświętny strój dzieci

 

- będą wykonywane zdjęcia.

 

 

 
 
 
 
 

Dyrektor

 

  Miejskiego Przedszkola nr 4  w Bochni

 

  serdecznie zaprasza Rodziców

 

  będących w „RADZIE RODZICÓW

 

  na spotkanie które odbędzie się

 

w dniu 13.10.2021r. (środa)   o godz. 16.15

          

                                                    (Informujemy że termin może ulec zmianie).

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

 

Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

 • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;
 • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

 

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

 

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo!!!
 

Dnia 2 lipca 2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pan Stefan Kolawiński – Gminny Komisarz Spisowy w Bochni ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 5 lipca do 11 lipca 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Bochni. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do aplikacji e-learning.

2. Na podany w ofercie adres e-mail kandydata będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3. Kandydat na rachmistrza powinien zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi dostępnymi w aplikacji e-learning. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu będzie posługiwał się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie – jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci z listy stanowić będą rezerwę, na wypadek konieczności powołania kolejnych rachmistrzów spisowych.

6. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, kandydatowi na rachmistrza zostanie wyświetlony w aplikacji e-learning komunikat o liczbie uzyskanych punktów oraz o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. Kandydat będzie miał prawo do wglądu do swojego testu.

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany będzie do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do  identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b. format pliku – JPG,

c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30 mm, co odpowiada:

• przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

• przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji spisu.

Przy składaniu oferty kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. adres zamieszkania,

d. numer telefonu,

e. adres e-mail;

2. oświadczenie o:

a. niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

c. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie;

d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: umb@um.bochnia.pl platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

3. Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Bochni – nr tel.: 14 61 49 111, e-mail: anna.slota@um.bochnia.pl

 

 

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4115311125229000

 

 
 
Drodzy Rodzice!!!
 

To już połowa Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań ! – spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do końca września.

Czy wiesz, że możesz logować się do aplikacji kilka razy? Pamiętaj jednak, że masz 14 dni na zakończenie samospisu od dnia rozpoczęcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda Ci się zakończyć spisu przez Internet w tym terminie, dostęp do formularza zostanie zablokowany. Spis będziesz mógł dokończyć z pomocą rachmistrza spisowego. Rachmistrz może do Ciebie zadzwonić lub odwiedzić Cię w domu.

Zapraszamy do naszego Urzędu w celu skorzystania z punktu do samospisu – pracownicy będą służyli swoją pomocą i wiedzą podczas wypełniania formularza spisowego.

Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy, co znaczy, że wywiadów z rachmistrzem, tak jak i udziału w spisie nie możesz odmówić.

Spis przez Internet, zajmie Ci to tylko kilka minut.

Twoje odpowiedzi, połączone z milionami innych stworzą nasz wspólny zasób informacyjny o zmianach zachodzących w naszym społeczeństwie i pozwolą nam na porównania z poprzednimi spisami.

 

 

 

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4101678676592245

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień dobry,

 

               W związku ze zmianą w metodzie przeprowadzania

Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Prosimy o zapoznanie się  z informacjami,

ktore są udostępnione w poście poniżej:

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4079485542144892

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo!
 
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2021.  To największe badanie statystyczne przeprowadzane raz na 10lat.
 
Gminne Biuro Spisowe informuje, iż w najbliższą niedzielę 20 czerwca 2021r.,  podczas Dni Bochni, organizuje dzień otwarty Narodowego Spisu Powszechnego. W związku z tym pracownicy biura spisowego w godzianch od 10.00 do 16.00 będą oczekiwać mieszkańców w holu Urzędu Miasta Bochnia, gdzie służyć będą pomocą w dokonaniu samospisu. Ponadto na tężni solanowej pojawi się mobilny punkt spisowy, w którym to pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą rówież pomagać dokonać samospisu w godzianch od 15.00 do 18.00.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 
Zanim stawisz się w punkcie samopisu, przygotuj:
 • numer PESEL i nazwisko rodowe matki;
 • informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m2;
 • PESEL członków gospodarstwa domowego;
 • adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii spisowej.

Przypominamy, że poddanie się spisowi jest obowiązkiem, który nakłada na nas ustawa, a kto odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielania informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie.

 

Poniżej zamieszczamy link dotyczący niedzielnego wydarzenia:

https://www.facebook.com/BochniaEU/posts/4061113837315396

 

 

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Drodzy Rodzice

 

Główny Urząd Statystyczny przygotował dla Państwa

 

pakiet materiałów edukacyjnych,

 

który ma na celu przybliżenie

 

najmłodszym idei Narodowego Spisu Powszechnego

 

Ludności i Mieszkań 2021. 

 

 

Narodowy Spis Powszechny to

 

wydarzenie ważne dla wszystkich obywateli, 

 

tych najmłodszych także!

 

Pomóżmy im zrozumieć jego sens  

 

   i zdobyć wiedzę,

 

która będzie użyteczna społecznie.

 

 Wielu Rodziców i innych dorosłych opiekujących się dziećmi

 

w domach szuka sposobów, aby organizując im czas,

 

zaangażować je w działania edukacyjne, mając jednocześnie

 

świadomość, że powinny być one ciekawe i wciągające.

 

Przygotowane materiały są na to świetnym sposobem!

 Materiały edukacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem:

 

https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

" Moja Gmina w cyferkach"

 

organizowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

 

Poniżej zamieszczamy link, w którym znajdą Państwo

 

informacje dotyczące konkursu oraz jego regulamin.

 

1.Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie
https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/moja-gmina-w-cyferkach/
 
 
2. Regulamin konkursu:
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/regulamin-konkursu-moja-gmina-w-cyferkach.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do pobrania - Druk karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/karta-zgloszenia-dziecka-na-dyzur-wakacyjny-2021.pdf

Załącznik do pobrania - Oświadczenie rodziców dziecka na dyżur wakacyjny:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-rodzica-dyzur-wakacyjny.pdf

 

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURÓW WAKACYJNYCH 2021

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!!

 

Szanowni Rodzice

 

decyzją Rządu przedszkole

 

będzie prowadzić pracę edukacyjną z dziećmi zdalnie 

 

do 18.04.2021.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLIK DO PORBANIA:
Wniosek do Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/wniosek-do-dyrektora.pdf
 
 
 
 

UWAGA!!!

 

SZANOWNI RODZICE

 

Od dnia 29 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

 

zajęcia w Naszym Przedszkolu odbywać się będą zdalnie.

 

Wyjątkiem będzie uruchomienie jednego oddziału

 

pracującego stacjonarnie dla rodziców dzieci,

 

którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem,

 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Serdecznie zachęcam do systematycznego czytania informacji

 

 na stronie internetowej przedszkola.

 

W pilnych sprawach proszę o kontakt Tel. 14 612 47 44

                                                                 

Dyrektor - Wiesława Kocot

 
 
 
 
 

PILNE!!!!

 

Składanie oświadczeń dotyczące

 

potwierdzenia woli przyjęcia dziecka

 

do Miejskiego Przedszkola nr 4

 

 od 25 marca do 30 marca 2021r. do godz.15.00

 

( Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej - zakładka REKRUTACJA).

 

Drodzy Państwo jest możliwość przesłania

 

dokumentacji dotyczącej rekrutacji

 

na skrzynkę e-mailową naszego przedszkola

 

(np: w formie skanów lub fotografii dokumentów)

 

mp4bochnia@o2.pl

 

lub wrzucić do skrzynki w przedszkolu.

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt

 

pod nr tel. 14 61 274 44

 

 

 

PROSZĘ!

w przypadku przesłania dokumentów w formie elektronicznej,    

 

         o złożenie dokumentów w formie papierowej - w terminie późniejszym,

 

dogodnym dla rodzica ( po przywróceniu pełnego funkcjonowania placówki).

 
 
 

Ważny komunikat dla Rodziców:

 

Szanowni Rodzice,

 

decyzją Rządu w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021r.

 

żłobki i przedszkola zostają zamknięte.

 

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi

 

pracowników medycznych i służb porządkowych

 

(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

 

Będzie obowiązywał zasiłek.

 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA RODZICE

Serdecznie prosimy o terminowe opłaty –przelewy do 20-tego danego miesiąca

za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu.

Na podstawie art. 2§1 pkt 5, art. 5 §1 pkt 2  i art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

  o postępowaniu egzekucyjny w administracji  ( tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1427 z póź. zm. )        

    i Zarządzenia Burmistrza Miasta Bochnia

nieuregulowane w/w opłaty będą podlegały postępowaniu egzekucji administracyjnej.

 
 

Szanowni Państwo,

 

Mając na uwadze wsparcie rodziców w procesie wychowania oraz niejednokrotnie konieczność podniesienia kompetencji rodzicielskich, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań pt: „ Szkoła dla rodziców” z psychologiem Bogumiłą Cholewą, które odbędą się w dniach: 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 12.04, 19.04.2021 r. o godz: 15:00 – 18:00, w formie online. Aby usprawnić zapisy na szkolenie, przesyłamy formularz karty zgłoszeń. Wypełnioną kartę należy przesłać scanem lub dostarczyć osobiście. Instrukcja wraz z linkiem zostanie wysłana w dniu poprzedzającym szkolenie.

Odbiór zaświadczeń o udziale w szkoleniu – osobiście do 30 dni po szkoleniu lub jeżeli będzie większa liczba uczestników z danej szkoły – zaświadczenia zostaną wysłane pocztą.

Prosimy o przekazanie informacji rodzicom.

 

--
                                                                                                       Z poważaniem,

                                                                                              Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

Załącznik:

Karta zgłoszenia

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/karta-zgloszenia-szkolenia-ppp.pdf

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deklaracja dostępności

 

 

Wstęp deklaracji

 

Przedszkole nr 4 w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 4 w Bochni.

 

Dane teleadresowe jednostki

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Bochni
Pl. Gen. Leopolda Okulickiego 2
Bochnia 32-700
tel.14 612 47 44

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo (skan),
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

 

Powody wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy                  o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 • podświetlane linki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy              o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Cabała, adres poczty elektronicznej: przedszkole4.bochnia.eprzedszkola.pl  Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 14 61247 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia             z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Aby dostać się do holu przedszkola należy pokonać siedem stopni oraz drzwi otwierane ręcznie.

2. Budynek jest dwupiętrowy, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W odległości 5 metrów od budynku przedszkola znajduje się  jedno miejsce parkingowe.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW GRUPY IV

 

W dniu dzisiejszym u jednego z pracowników  stwierdzono wynik dodatni wirusa COVID-19.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę monitorować stan zdrowia dziecka  i swoich najbliższych.

Decyzją Sanepidu i organu prowadzącego grupa IV pracuje

w systemie nauczania zdalnego od 09.11.2020 - 13.11.2020.

W przypadku złego samopoczucia prosimy o izolację i niezwłoczny kontakt z lekarzem.

 
 
 

Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

Z dnia 9 listopada 2020r.

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( DZ. U. z 2020r., poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W okresie od dnia 09.11.2020r. do dnia 13.11.2020r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 ,, Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w Bochni wprowadza się hybrydowy tryb nauczania.

2. Dyrektor Przedszkola ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci, zawiesza zajęcia dla Oddziału IV tj. dla dzieci 4 i 5- letnich, w zakresie: wszystkich zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

3. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust 2, zadania edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 4 ,, Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w Bochni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Bochnia, dnia 09.11.2020r.

 
 
 
 
 
 

 

                                                Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 4   w Bochni

  serdecznie zaprasza Rodziców

  będących w „RADZIE RODZICÓW

  na spotkanie które odbędzie się

w dniu 10.11.2020r. (wtorek)  o godz. 16.00     

           

W związku z obostrzeniami po uzgodnieniu   z Przewodniczącą Rady Rodziców

część rodziców będzie uczestniczyć stacjonarnie w zebraniu

natomiast pozostali będą uczestniczyć w zebraniu on-line.

 

 

(Informujemy że termin może ulec zmianie).

 

 

Zapraszamy!

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW GRUPY V

 

W dniu dzisiejszym u jednego z pracowników  stwierdzono wynik dodatni wirusa COVID-19.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę monitorować stan zdrowia dziecka  i swoich najbliższych.

Decyzją Sanepidu i organu prowadzącego grupa V pracuje

w systemie nauczania zdalnego od 26.10.2020 - 30.10.2020.

W przypadku złego samopoczucia prosimy o izolację i niezwłoczny kontakt z lekarzem.

 

 
 

Zarządzenie nr 15/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

Z dnia 26 październik 2020r.

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

     Na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( DZ. U. z 2020r., poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W okresie od dnia 26.10.2020r. do dnia 30.10.2020r. w Miejskim Przedszkolu nr 4  ,, Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w Bochni  wprowadza się hybrydowy tryb nauczania.

 2. Dyrektor Przedszkola ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci, zawiesza zajęcia dla Oddziału V tj. dla dzieci 5 i 6- letnich,                  w zakresie: wszystkich zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

3. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust 2, zadania edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 4 ,, Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej                   w Bochni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,            o których mowa   w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID-19      ( DZ. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń   w przedszkolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Bochnia, dnia 26.10.2020r.

 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA

 

DLA RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w mieście oraz w naszym przedszkolu Dyrektor Przedszkola

prosi o monitorowanie stanu zdrowia dziecka  i swoich najbliższych.

Szczególna prośba skierowana jest do grupy II i grupy VI.

W przypadku złego samopoczucia prosimy o izolację i niezwłoczny kontakt z lekarzem.

 
 
 
 

Zarządzenie nr 14/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

z dnia 22 października 2020r.

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych        i niepublicznych szkołach i placówkach ( DZ. U. z 2020r., poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W okresie od dnia 23.10.2020r. do dnia 26.10.2020r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 ,, Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w Bochni wprowadza się hybrydowy tryb nauczania.

2. Dyrektor Przedszkola ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci, zawiesza zajęcia dla Oddziału II tj. dla dzieci 3 i 4- letnich, w zakresie: wszystkich zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

3. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust 2, zadania edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 4 ,, Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w Bochni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Bochnia, dnia 22.10.2020r.

 
 
 
 
 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW GRUPY IV.

 

W dniu dzisiejszym u jednego z rodziców z grupy IV stwierdzono wynik dodatni wirusa COVID-19.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę monitorować stan zdrowia dziecka  i swoich najbliższych.

Decyzją sanepidu grupa IV pracuje bez zmian, czyli stacjonarnie.

W przypadku złego samopoczucia prosimy o izolację i niezwłoczny kontakt z lekarzem.

 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW GRUPY VI.

 

 

W dniu dzisiejszym u jednego z rodziców z grupy VI stwierdzono wynik dodatni

wirusa COVID-19.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę monitorować stan zdrowia dziecka  i swoich najbliższych.

Decyzją sanepidu grupa VI pracuje bez zmian, czyli stacjonarnie.

W przypadku złego samopoczucia prosimy o izolację i niezwłoczny kontakt z lekarzem.

 

 

 

 

 

Ważne!!!

Szanowni Rodzice,

 

 

        Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni informuje, że od dnia 12.10.2020r do dnia 18.10.2020r po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii PPIS w Bochni wprowadza hybrydowy tryb nauczania.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału III będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w trybie zdalnym).

      Natomiast pozostałe oddziały pracują w trybie stacjonarnym.

 

Przypominamy, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe( bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną - katar, kaszel gorączka).

Bardzo prosimy o zwrócenie bardzo szczególnej uwagi i w razie wystąpienia podobnych objawów o konsultowanie się z lekarzem.

 

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zarzadzenie-dyrektora-mp-4.docx

 

 W przedszkolu została przeprowadzona szczegółowa dezynfekcja wszystkich pomieszczeń.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

Od stycznia 2017 roku odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie można będzie dokonywać przelewem na konto przedszkola.

 

Nr konta: Bank Pekao S.A.      77 1240 2294 1111 0010 7114 7362

 

W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko dziecka:   Anna Kowalska(przykładowe)

Wyszczególnić za co dokonywany jest przelew: 

 • pobyt dziecka w przedszkolu: 110.00 zł ( przykładowe)
 • wyżywienie: 126.00 zł (przykładowe)
 • (ewentualnie) odsetki: 0,10 zł( za każdy dzień zwłoki)

 

Informacje o wysokości należnych wpłat otrzymają Państwo w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu.

 

Odpłatność należy uregulować do 20-tego danego miesiąca.

       Prosimy o dokładne wypełnianie przelewów i terminowe wpłaty.

 

Obowiązująca podstawa wychowania przedszkolnego

 

dostępna w zakładce " Kącik rodzica".

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września

Szanowni Rodzice,

 

     Z dniem 01 września zaczynamy nowy rok szkolny. W związku  z trwającą epidemią COVID-19 rozpoczynamy go w sposób inny niż dotychczas, ponieważ obowiązują nas liczne ograniczenia.

    Z uwagi na obecną sytuację proszę o zapoznanie się i zastosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, a wynikających z organizacji pracy i wytycznych przeciw epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

 • Czas pracy przedszkola w godzinach od 06.30-16.30
 • Schodzenie się do przedszkola tylko do godziny 08.30,a w szczególnych przypadkach należy wcześniej zgłosić późniejsze przyjście. Odbieranie dzieci, które nie leżakują do godziny 12.30, a pozostałe dowolnie do godziny 16.30
 • Należy przygotować pantofle, ubranko zapasowe do przebrania, chusteczki do nosa w pudełku, pozostałe sprawy do uzgodnienia na zebraniu grupowym.
 • w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci;
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych;
 • w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu w placówce, zostanie ono umieszczone w izolatce oraz niezwłocznie zostanie powiadomiony o tym fakcie rodzic/opiekun dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola;
 • rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność;
 • dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe;
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola;
 • dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek;
 • dzieci nie przynoszą również wody i innych napojów - wszystkie dzieci mają dostęp do wody w swoich salac
 • rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola nr 4 rodzic z dzieckiem/dziećmi ( w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku)

 

Proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni oraz wypełnienie oświadczenia (załączone poniżej). Oświadczenie należy oddać nauczycielowi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 

Wszystkim Rodzicom naszych nowych przedszkolaków życzymy przekonania, że przedszkole to dla dzieci bezpieczne miejsce,  w którym z czasem rozwiną swój potencjał.

Pamiętajcie Państwo, że od Waszej postawy pełnej pokoju  i optymizmu, w dużej mierze zależy szybka adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.

To dla dzieci duża zmiana, nowy etap życia, dlatego nasze starania  i Wasze wspieranie jest konieczne, aby mogły odnieść sukces. Powodzenia!

 

 

                                                       Zapraszamy serdecznie

 

                                                       Z poważaniem,

                                                       Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4

                                                       Wiesława Kocot

 

Załączniki dla Rodziców/ prawnych opiekunów do pobrania i wypełnienia:

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-2-oswiadczenie-rodzicow-lub-opiekunow-prawnych(1).pdf

 

Załącznik nr 3 - Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-3-deklaracja-rodzicow-opiekunow-prawnych(1).pdf

 

Załącznik nr 4 - Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych w sprawie szybkiego kontaktu przedszkola z rodzicem/opiekunem prawnym:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-4-deklaracja-rodzicow-opiekunow-prawnych-w-sprawie-szybkiego-kontaktu-przedszkola-z-rodzicem-opiekunem-prawnym(1).pdf

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni w okresie epidemii COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-procedura-bezpieczensta(1).pdf

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT!!!!!

 

Drodzy Rodzice,

 

  Zapewne dotarła już do Państwa informacja, że od 25.05.2020 roku Przedszkola wznowią swoją działalność.
Na pewno wzbudziło to niepokój i nasuwają się pytania dotyczące organizacji pracy placówki.

 

Ze spraw WAŻNYCH, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

 

 • przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • placówka nadal będzie prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany i w pełni przygotowany na przyjęcie dzieci,
 • wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych w wiatrołapie przedszkola,
 • osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest zmierzyć temperaturę dziecku,
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązani są do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 1,5 metra,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do przedszkola,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
 • wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszonao konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko, Rodzic bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
 • w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem lub pracownikiem sekretariatu prosimyo kontakt pod nr telefonu 14 612 47 44 lub email mp4bochnia@o2.pl
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni ,,Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej, z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
 • z sali zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania przedszkola ze względu na konieczną codzienną dezynfekcję mogą zostać zmienione,
 • ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4m2 i pracowników ustalono kryteria przyjęć dzieci do przedszkola. Kryteria te są zawarte w załączniku nr 1 do Procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni ,,Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej.

 

   Liczę na Państwa rozwagę i zrozumienie przy podejmowaniu decyzji o powrocie dziecka
do przedszkola, z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne.

UWAGA WAŻNE!!!

O wszelkich zmianach, bądź szczegółowych wytycznych będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Ważna informacja dla rodziców, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do przedszkola proszone są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni ,,Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w okresie pandemii COVID-19  i wypełnieniem załączników nr 1 - 4.

 

  Wypełnione druki należy przesłać w formie skanów lub czytelnych zdjęć drogą e-mail na adres mp4bochnia@o2.pl do dnia 20 maja 2020 r. do godziny 14.00.

W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola oryginał dostarczonych druków należy złożyć
do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do przedszkola w wiatrołapie.

Rodzicu pamiętaj!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodąz mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Jeśli pracownicy, rodzice, dziecko miało kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
 • w przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola został skierowany do szpitalaz podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji.
 • Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS – CoV -2  można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800 190 590.

 

Komunikaty podawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia należy monitorować na bieżąco i wszelkie kroki podejmować zgodnie z ich aktualną treścią.

 

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola

Wiesława Kocot

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni w okresie epidemii COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-procedura-bezpieczensta.pdf

 

Załączniki dla Rodziców/ prawnych opiekunów do pobrania i wypełnienia:

 

Załącznik nr 1 - Deklaracja zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni w czasie epidemii COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/nowa-deklaracja-zgloszenia-woli-uczeszczania-dziecka-do-miejskiego-przedszkola-nr-4-w-bochni-w-czasie-pandemii-covid19.pdf

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-2-oswiadczenie-rodzicow-lub-opiekunow-prawnych.pdf

 

Załącznik nr 3 - Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-3-deklaracja-rodzicow-opiekunow-prawnych.pdf

 

Załącznik nr 4 - Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych w sprawie szybkiego kontaktu przedszkola z rodzicem/opiekunem prawnym.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-4-deklaracja-rodzicow-opiekunow-prawnych-w-sprawie-szybkiego-kontaktu-przedszkola-z-rodzicem-opiekunem-prawnym.pdf

 

 

 

 

 

 

UWAGA WAŻNE!!!!

 

 

 

 

 

 

WAŻNE!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

W związku z brakiem precyzyjnych wytycznych co do zasad

bezpieczeństwa jakie należałoby zachować,

niemożności zapewnienia choćby obowiązujących zaleceń

                                             obecności 1 osoby na przestrzeni 15 m²                                                 

- szacując zbyt duże ryzyko takiego otwarcia -

zajęcia w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni

do 24 maja 2020 roku (niedziela) nie zostaną wznowione.

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

Wiesława Kocot

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

 

informuje, iż w okresie od dnia 25.03 do dnia 10.04.2020r., od 14.04 do dnia 26.04.2020r

 i od 27.04. do 24.05.2020r.

 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza   i opiekuńcza

została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19

proszę, aby dzieci pozostały w domu

i ograniczyć im wyjścia do minimum.

Praca edukacyjna z dziećmi będzie prowadzona zdalnie.

 

 

WAŻNE! Pomoc dla osób niepełnosprawnych - gdzie i jak złożyć wniosek?

Szanowni Państwo,
Oddział Małopolski PFRON informuje, że osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Szczegóły- Informacja.docx

link do filmu) z instrukcją:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Link do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p5MlGA-od5M&feature=emb_logo

Link do strony SOW - m.in. pytania i odpowiedzi!
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Brak dodanych wpisów