Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!           

 
 
 
             
 
                 
 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
         www.seo2.npseo.pl/reports/1000091650152.pdf
 
 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

Od stycznia 2017 roku odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie można będzie dokonywać przelewem na konto przedszkola.

 

Nr konta: Bank Pekao S.A.      77 1240 2294 1111 0010 7114 7362

 

W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko dziecka:   Anna Kowalska(przykładowe)

Wyszczególnić za co dokonywany jest przelew: 

 • pobyt dziecka w przedszkolu: 110.00 zł ( przykładowe)
 • wyżywienie: 126.00 zł (przykładowe)
 • (ewentualnie) odsetki: 0,10 zł( za każdy dzień zwłoki)

 

Informacje o wysokości należnych wpłat otrzymają Państwo w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu.

 

Odpłatność należy uregulować do 20-tego danego miesiąca.

       Prosimy o dokładne wypełnianie przelewów i terminowe wpłaty.

 

Obowiązująca podstawa wychowania przedszkolnego

 

dostępna w zakładce " Kącik rodzica".

 

 

INFORMACJA!!!!

W dniu 03.09.2018 r.  Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni otrzymało oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Zakup oczyszczaczy jest elementem akcji społecznej mającej na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza. „Oczyszczacze powietrza dla każdej zgłoszonej placówki, to nie tylko lepsze powietrze dla naszych dzieci, to również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać większą wagę do stosowanego w ich domach źródła ogrzewania”.

Więcej informacji o akcji Marszałka Województwa Małopolskiego

CZYTAJ TUTAJ

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sezon-smogowy-juz-nie-straszny-dzieci-odetchna-czystym-powietrzem/

 

 

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni z dn. 25.03.2020

 

 

dot. zmiany terminu rekrutacji do przedszkola

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zarzadzenie-dyrektora.pdf

 

 

 

Kochane Przedszkolaki i Rodzice!

 

Życzymy Wam słonecznych, pogodnych i beztroskich wakacji.

 

Szanowni Państwo pragniemy podziękować

 

za cały rok wspaniałej współpracy,

 

zwłaszcza podczas zdalnego nauczania.

 

Dziękujemy za wsparcie i  poświęcony czas.

 

                                 Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola.

 

 

 

 

 

 

Deklaracja i oświadczenia dotyczące dyżuru wakacyjnego w czasie pandemii COVID-19 po pobrania poniżej:

 

1. Deklaracja kwalifikacyjna dziecka/dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni w czasie pandemii COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/deklaracjakwalifikacyjna-wakacje-2020-1.pdf

 

2. Oświdczenia dotyczące duzyru wakacyjnego

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenia-dyzur-wakacyjny-1.pdf

.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT!!!!!

 

Drodzy Rodzice,

 

  Zapewne dotarła już do Państwa informacja, że od 25.05.2020 roku Przedszkola wznowią swoją działalność.
Na pewno wzbudziło to niepokój i nasuwają się pytania dotyczące organizacji pracy placówki.

 

Ze spraw WAŻNYCH, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

 

 • przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • placówka nadal będzie prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany i w pełni przygotowany na przyjęcie dzieci,
 • wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych w wiatrołapie przedszkola,
 • osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest zmierzyć temperaturę dziecku,
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązani są do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 1,5 metra,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do przedszkola,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
 • wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszonao konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko, Rodzic bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
 • w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem lub pracownikiem sekretariatu prosimyo kontakt pod nr telefonu 14 612 47 44 lub email mp4bochnia@o2.pl
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni ,,Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej, z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
 • z sali zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania przedszkola ze względu na konieczną codzienną dezynfekcję mogą zostać zmienione,
 • ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4m2 i pracowników ustalono kryteria przyjęć dzieci do przedszkola. Kryteria te są zawarte w załączniku nr 1 do Procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni ,,Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej.

 

   Liczę na Państwa rozwagę i zrozumienie przy podejmowaniu decyzji o powrocie dziecka
do przedszkola, z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne.

UWAGA WAŻNE!!!

O wszelkich zmianach, bądź szczegółowych wytycznych będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Ważna informacja dla rodziców, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do przedszkola proszone są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni ,,Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej w okresie pandemii COVID-19  i wypełnieniem załączników nr 1 - 4.

 

  Wypełnione druki należy przesłać w formie skanów lub czytelnych zdjęć drogą e-mail na adres mp4bochnia@o2.pl do dnia 20 maja 2020 r. do godziny 14.00.

W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola oryginał dostarczonych druków należy złożyć
do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do przedszkola w wiatrołapie.

Rodzicu pamiętaj!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodąz mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Jeśli pracownicy, rodzice, dziecko miało kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
 • w przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola został skierowany do szpitalaz podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji.
 • Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS – CoV -2  można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800 190 590.

 

Komunikaty podawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia należy monitorować na bieżąco i wszelkie kroki podejmować zgodnie z ich aktualną treścią.

 

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola

Wiesława Kocot

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni w okresie epidemii COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-procedura-bezpieczensta.pdf

 

Załączniki dla Rodziców/ prawnych opiekunów do pobrania i wypełnienia:

 

Załącznik nr 1 - Deklaracja zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni w czasie epidemii COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/nowa-deklaracja-zgloszenia-woli-uczeszczania-dziecka-do-miejskiego-przedszkola-nr-4-w-bochni-w-czasie-pandemii-covid19.pdf

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-2-oswiadczenie-rodzicow-lub-opiekunow-prawnych.pdf

 

Załącznik nr 3 - Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-3-deklaracja-rodzicow-opiekunow-prawnych.pdf

 

Załącznik nr 4 - Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych w sprawie szybkiego kontaktu przedszkola z rodzicem/opiekunem prawnym.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zalacznik-nr-4-deklaracja-rodzicow-opiekunow-prawnych-w-sprawie-szybkiego-kontaktu-przedszkola-z-rodzicem-opiekunem-prawnym.pdf

 

 

 

 

 

 

UWAGA WAŻNE!!!!

 

 

 

 

 

 

WAŻNE!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

W związku z brakiem precyzyjnych wytycznych co do zasad

bezpieczeństwa jakie należałoby zachować,

niemożności zapewnienia choćby obowiązujących zaleceń

                                             obecności 1 osoby na przestrzeni 15 m²                                                 

- szacując zbyt duże ryzyko takiego otwarcia -

zajęcia w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni

do 24 maja 2020 roku (niedziela) nie zostaną wznowione.

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

Wiesława Kocot

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni

 

informuje, iż w okresie od dnia 25.03 do dnia 10.04.2020r., od 14.04 do dnia 26.04.2020r

 i od 27.04. do 24.05.2020r.

 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza   i opiekuńcza

została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19

proszę, aby dzieci pozostały w domu

i ograniczyć im wyjścia do minimum.

Praca edukacyjna z dziećmi będzie prowadzona zdalnie.

 

 

WAŻNE! Pomoc dla osób niepełnosprawnych - gdzie i jak złożyć wniosek?

Szanowni Państwo,
Oddział Małopolski PFRON informuje, że osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Szczegóły- Informacja.docx

link do filmu) z instrukcją:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Link do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p5MlGA-od5M&feature=emb_logo

Link do strony SOW - m.in. pytania i odpowiedzi!
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

 

 
Rekrutacja uzupełniająca Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/rekrutacja-uzupelniajaca-mp-1.pdf
 
 
Rekrutacja uzupełniająca Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni

Bochnia, 24.04.2020 r.

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Bochni informuje o ogłoszeniu rekrutacji uzupełniającej  w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021.

 

Ilość wolnych miejsc: 14

3-latki – 7 miejsc

4-latki – 2 miejsca

5-latki – 2 miejsca

3-4-latki z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 3 miejsca

 

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 4 maja do 8 maja do godziny 15:00.

Wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane elektronicznie pod adresem e-mail: przedszkole2bochnia@gmail.com

 

 

Z poważaniem

Bernadetta Noskowicz-Czajka

 
 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni informuje, że od dnia 04 maja  do dnia 08 maja 2020 r.

do godziny 15.00

trwać będzie rekrutacja uzupełniająca

na 1 miejsce w oddziale 6 - latków

do Miejskiego Przedszkola nr 5,

ul. Kolejowa 10,

32-700 Bochnia.

 

       Wniosek oraz oświadczenia, można pobrać ze strony internetowej www.przedszkole5bochnia.eprzedszkola.pl (zakładka rekrutacja).

Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: przedszkole5.bochnia@gmail.com

 

                                                                                                                                          Dorota Matrejek

                                                                                                                           Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5

 
 
 
 
 
 
Rektutacja uzupełniająca Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/ogloszenierekrutacjauzupelniajacasp2(1).pdf
 
 

Dyżur wakacyjny w 2020 r.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 310/19 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia w roku szkolnym 2019/2020,

dyżur podczas wakacji pełnić będą po dwa przedszkola jednocześnie:

 

Termin dyżuru

Nazwa przedszkola

Adres prowadzenia zajęć

Telefon

Liczba miejsc

od 29.06.2020  do 19.07.2020

Miejskie Przedszkole nr 2

ul. gen. T. Jakubowskiego 12

513-108-734

110

Miejskie Przedszkole nr 4

pl. gen. L. Okulickiego 2

14 612-47-44

141

od 20.07.2020  do 09.08.2020

Miejskie Przedszkole nr 1

ul. gen. T. Jakubowskiego 12

14 612-60-94

125

Miejskie Przedszkole nr 6

ul. Murowianka 28

14 612-38-16

141

od 10.08.2020  do 30.08.2020

Miejskie Przedszkole nr 5

ul. Kolejowa 10

14 611-18-38

225

Miejskie Przedszkole nr 3

ul. Kącik 7

14 612-28-45

100

 

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkołach i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego tj. w okresie od 29.06.2020 do 5.07.2020 oraz od 24.08.2020 do 31.08.2020 czynne będą wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 

 Termin dyżuru

Nazwa oddziału przedszkolnego

Adres prowadzenia zajęć

Telefon

 

od 29.06.2020 do 05.07.2020

 

oraz

 

od 24.08.2020 do 31.08.2020

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni

ul. Biała 2

14 612-25-88

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 2
w Bochni

ul. Oracka 6

14 648-00-78

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 4
w Bochni

ul. Konfederatów Barskich 27

14 612-24-92

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 5
w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 71

14 612-23-91

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 7
w Bochni

ul. gen. T. Jakubowskiego 12

14 612-61-63

 

Aktualności